Διαδικασία έκδοσης άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Η διαδικασία έκδοσης μίας άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που ακολουθείται συνοπτικά είναι η ακόλουθη:

Αυτοψία του ακινήτου

Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την παραλαβή του φακέλου της οικοδομικής άδειας και την αυτοψία της κατασκευής για τη βεβαίωση της χρήσης του χώρου και τον έλεγχο ύπαρξης αυθαιρεσιών.

Ενδιάμεσες διαδικασίες

Πιθανόν να απαιτηθούν διαδικασίες ρύθμισης πολεοδομικών αυθαιρεσιών, αλλαγής χρήσης του χώρου, μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας και λοιπά.

Προέγκριση άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε

Σε αυτό το στάδιο με αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία ενημερώνεται η δημόσια αρχή για την πρόθεση έναρξης επιχείρησης. Ο χρόνος έκδοσης της προέγκρισης δεν υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες. Έπειτα από την έκδοση της προέγκρισης, ο επιτηδευματίας θα πρέπει να προχωρήσει στην έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στην εφορία.

Κατασκευή – Λοιπές Μελέτες

Ανακαίνιση του χώρου (στις πλείστες των περιπτώσεων) και διαμόρφωση των συγκεκριμένων παραμέτρων που ορίζονται σε Φ.Ε.Κ, αναλόγως της επαγγελματικής δραστηριότητας, ενδεχόμενες λοιπές μελέτες αναφορικά με την εγκατάσταση φυσικού αερίου, ηλεκτρολογικές, πυρασφάλειας και λοιπές κατά περίπτωση.

Έγκριση άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε.

Εν συνεχεία, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, συμπληρώνεται αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία προκειμένου να λάβει άδεια λειτουργίας Κ.Υ.Ε. Παράγονται σχέδια με τις κατόψεις των χώρων και συμπληρώνεται μία σειρά υπεύθυνων δηλώσεων από το Μηχανικό, τον υγειονομικό υπεύθυνο του καταστήματος και τον επιχειρηματία, προκειμένου ο Δήμος να εκδώσει την άδεια λειτουργίας, έπειτα από συνεδρίαση του αρμοδίου οργάνου. Σε αυτό το στάδιο, καταβάλλεται και το οριζόμενο κατά περίπτωση παράβολο στο Δήμο.

Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε., ο Δήμος με όργανά του πραγματοποιεί ενδεικτικούς ελέγχους σε αδειοδοτηθέντα καταστήματα, έτσι ώστε να βεβαιωθεί ότι όλες οι παρεμβάσεις έχουν ολοκληρωθεί, αλλά και πως όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, βιβλιάρια υπαλλήλων, σχέδια και λοιπά, τηρούνται εντός της επιχείρησης. Τέλος, ανάλογα με το είδος του καταστήματος πραγματοποιούν ελέγχους διάφορες υπηρεσίες (Υγειονομική, Κτηνιατρική Υπηρεσία και λοιπές).

Διαβάζοντας όλα τα παραπάνω, πιστεύουμε πως πήρατε μία ιδέα για την απαιτούμενη και συνάμα πολύπλοκη διαδικασία έκδοσης μίας Άδειας Λειτουργίας Κ.Υ.Ε.. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία έχετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας!