Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και γνωστοποίηση εργασιών

Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Βάση του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4076/2012 ΦΕΚ. 79/Α΄) επιτρέπεται η πραγματοποίηση μιας σειράς εργασιών μόνο με τη χορήγηση μίας άδειας εργασιών μικρής κλίμακας. Η διαδικασία έκδοσης της άδειας αυτής, είναι πιο απλή από εκείνη μίας πλήρους Ο.Α.(Οικοδομικής Άδειας) μιας και αναφέρεται σε πολύ απλούστερες κατασκευές και εργασίες.

Ενδεικτικά, μερικές από τις εργασίες που μπορούν να πραγματοποιηθούν με την Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας, είναι οι ακόλουθες:

 • Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών
 • Κατασκευή Ανελκυστήρα για την εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α.
 • Εξωτερικοί χρωματισμοί ή επισκευές ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων με την τοποθέτηση ικριωμάτων (σκαλωσιά)
 • Επένδυση όψεων και αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Κατασκευή πέργκολας
 • Εσωτερικές διαρρυθμίσεις εφόσον δε θίγονται στοιχεία του φέροντος οργανισμού (σκελετού) της κατασκευής
 • Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών συστημάτων σκιασμού, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις
 • Συντήρηση και επισκευή στεγών με τη χρήση ικριωμάτων ή αντικατάσταση στέγης
 • Κατασκευή BBQ (εξωτερικοί φούρνοι, εστίες και λοιπά)
 • Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Για την έκδοση μίας τέτοιας άδειας απαιτούνται, συνημμένα και κατά περίπτωση υπ’ ευθύνη αρμόδιου Μηχανικού, κάποια από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Τεχνική Έκθεση Μηχανικού
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα
 • Στέλεχος Ο.Α.
 • Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. σε περίπτωση τοποθέτησης ικριωμάτων)
 • Εγκρίσεις αρμόδιων φορέων για ειδικές περιπτώσεις (λ.χ. διατηρητέα κτήρια) εάν υπάρχουν
 • Καθώς και διάφορες υπεύθυνες δηλώσεις όπως είπαμε κατά περίπτωση.

Γνωστοποίηση Εργασιών

Η αμέσως επόμενη κατηγορία αδειών εκτέλεσης εργασιών, αποτελεί μία έγγραφη γνωστοποίηση εργασιών του Άρθρου 4 του Ν.4067/2012. Η γνωστοποίηση αυτή, γίνεται από το Μηχανικό με εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη στην εκάστοτε Υπηρεσία Δόμησης όπως και η κοινοποίησή της στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες.

Ενδεικτικά, μερικές από τις εργασίες που περιγράφονται στο εν λόγω άρθρο 4 του Ν.Ο.Κ. περιλαμβάνουν τις ακόλουθες:

 • Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές που δε μεταβάλλουν το φέροντα οργανισμό ή τις όψεις της κατασκευής
 • Εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς χωρίς τη χρήση ικριωμάτων
 • Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων
 • Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων
 • Συντήρηση και επισκευή στεγών χωρίς τη χρήση ικριωμάτων (σε γενικές γραμμές εργασίες που εκτελούνται χωρίς τη χρήση σκαλωσιάς μπορούν να πραγματοποιηθούν με την παρούσα γνωστοποίηση εργασιών)
 • Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
 • Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων

Για την έκδοση έγγραφης ενημέρωσης εργασιών απαιτούνται κατά περίπτωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Τεχνική Έκθεση Μηχανικού
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
 • Εγκρίσεις φορέων (Αρχαιολογία, Δασαρχείο, και λοιπά)

Κλείνοντας, να τονίσουμε για ακόμα μία φορά ότι παρουσιάζονται, λόγω του πλήθους των περιπτώσεων, μερικές μόνο από τις εργασίες που καλύπτονται από τις εκάστοτε άδειες. Σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται έκδοση – τροποποίηση – αναθεώρηση Άδειας Δόμησης (πλήρης οικοδομική άδεια), διαδικασία την οποία αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου και την παρουσιάζουμε αναλυτικά στην ενότητα Άδειες Δόμησης.

Είμαστε βέβαιοι ότι πήρατε μία ιδέα για την πολυπλοκότητα της διαδικασίας αδειοδότησης των κατασκευών και εργασιών. Ως ομάδα πεπειραμένων Μηχανικών, Τεχνικών και Τεχνιτών σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες βάση των αναγκών σας, είτε έχουν να κάνουν με συμβουλευτικές υπηρεσίες Μηχανικού, είτε με Κατασκευή ή Ανακαίνιση!