Τεχνικός Ασφαλείας

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 17/96 η υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας έγινε υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν προσωπικό, ανεξαρτήτου πληθυσμού.

Τι είναι ο Τεχνικός Ασφαλείας

Με λίγα λόγια, ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι ένα είδος συμβούλου, ο οποίος παρέχει στην εκάστοτε επιχείρηση συμβουλές σχετικά με την ασφάλεια και την υγιεινή στο χώρο εργασίας.

Ποιες είναι οι υπηρεσίες που παρέχει ο Τεχνικός Ασφαλείας

  • Αναλαμβάνει τη σύνταξη της σύμβασης μεταξύ εργοδότη και Τεχνικού Ασφαλείας και την καταθέτει στην Επιθεώρηση Εργασίας.
  • Θεωρεί το βιβλίο συμβουλών και υποδείξεων, επίσης στην επιθεώρηση εργασίας, το οποίο παραμένει στην έδρα της εκάστοτε επιχείρησης και συμπληρώνεται από τον Τεχνικό Ασφαλείας σε κάθε επίσκεψη του στην έδρα της επιχείρησης.
  • Συμβάλει στο σχεδιασμό για τυχόν επεκτάσεις, τις οποίες προγραμματίζει η κάθε επιχείρηση.
  • Προτείνει διάφορα σεμινάρια, τα οποία είναι απαραίτητο να παρακολουθήσουν οι εργαζόμενοι της κάθε επιχείρησης.
  • Διερευνά τα αίτια πιθανών ατυχημάτων και παρολίγον ατυχημάτων για την αποτροπή επανάληψης τους στο μέλλον.
  • Συμβάλει στο σχεδιασμό και το συντονισμό της ομάδας πυρασφάλειας της κάθε επιχείρησης.
  • Προτείνει τη χρήση των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π).
  • Συντάσσει τη Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (Μ.Ε.Ε.Κ.) με βάση την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 19/96) περί υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας η οποία είναι υποχρεωτική.

Τι είναι η μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου (Μ.Ε.Ε.Κ.)

Η Μ.Ε.Ε.Κ. είναι μία εργασία, η οποία εκπονείται και έχει ως στόχο να περιγράψει και να αναλύσει, σε όλες τις θέσεις εργασίας, τις πιθανότητες εκδήλωσης εργατικού ατυχήματος λόγω των παραγόντων και της φύσης της κάθε θέσης εργασίας. Οι παράγοντες αυτοί είναι φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί παράγοντες του εργασιακού χώρου καθώς επίσης τα διάφορα μηχανήματα της παραγωγικής διαδικασίας και οι εργασιακές και παραγωγικές πρακτικές. Η μελέτη αυτή συντάσσεται μία φορά και επικαιροποιείται κάθε φορά που η παραγωγική διαδικασία διαφοροποιείται ή επεκτείνεται.

*Σε κάθε περίπτωση ο Τεχνικός Ασφαλείας τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο και δίνει αναφορά μόνο στον υπεύθυνο της εκάστοτε επιχείρησης.